e-Integrity

Polisi Anti-Rasuah Kumpulan KYP Education Sdn Bhd

KUMPULAN KYP EDUCATION SDN BHD [UNIVERSITY COLLEGE OF YAYASAN PAHANG (UCYP) dan KOLEJ YAYASAN PAHANG (KYP)] komited untuk melaksanakan kod etika mengenai larangan rasuah kepada semua warga kerja dan aktiviti organisasi dan perhubungannya dengan pihak-pihak berkepentingan bagi memastikan segala ruang dan peluang briberi, rasuah, penyelewangan dan salahguna kuasa dapat ditangani dengan cekap dan berkesan.

KKESB mensasarkan toleransi sifar terhadap semua bentuk rasuah, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dan komited untuk bertindak secara adil, profesional dan berintegriti dalam menyediakan perkhidmatan. Bagi merialisasikan sasaran tersebut, KKESB memberikan penekanan kepada empat (4) terma rujukan. 

Dasar, Perundangan dan Perubatan

  • Memahami dan mematuhi undang-undang, peraturan dan lain-lain arahan berkaitan anti rasuah yang berkuatkuasa.
  • Menerapkan elemen anti rasuah dalam penggubalan dasar bagi meningkatkan kawalan dalaman terhadap kelemahan governans dan pelanggaran integriti.

Sistem dan Prosedur Kerja

Mengenal pasti, mengkaji kelemahan dan menambahbaik sistem dan prosedur kerja dari semasa ke semasa yang boleh membuka ruang dan peluang kepada perlakuan rasuah, penyalahgunaan   kuasa dan penyelewengan.

Pengukuhan Governans, Integriti dan Akauntabiliti

Menyemai, mendidik dan membudayakan integriti dan akauntabiliti serta memperkukuhkan governans dalam penyampaian perkhidmatan. Budaya kerja yang sihat ini membolehkan semua pihak berakauntabiliti bukan hanya di dalam skop jabatan masing-masing, tetapi juga bersifat cross sectional.

Pengesanan, Pematuhan, Punitif dan Pemulihan

  • Memperkasa dan menyebarluaskan mekanisme pelaporan perlakuan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan.
  • Memastikan pematuhan kepada peraturan, mengambil tindakan punitif terhadap pelanggaran tatakelakuan dan melaksanakan usaha pemulihan.

Komitmen KKESB

Lembaga Pengarah dan Pengurusan Atasan KKESB komited untuk melaksanakan dan menguatkuasakan polisi dan prosedur di seluruh KKESB bagi mencegah, memantau dan menghapuskan sebarang bentuk rasuah di kalangan warga kerja dan di dalam aktiviti KKESB termasuk dalam perhubungan dengan pihak berkepentingan; ke arah penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berintegriti, selaras dengan Visi dan Misi KKESB, serta aspirasi negara seperti berikut:

  1. Mematuhi peruntukan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) dan undang-undang lain yang berkaitan, peraturan, polisi dan prosedur yang telah ditetapkan di dalam melaksanakan tugas mereka;
  2. Badan Tadbir Urus dan Pihak Pengurusan Atasan KKESB komited untuk melaksanakan kawalan dan penambahbaikan secara berterusan menerusi Sistem Pengurusan Anti-Bribery KKESB (MS ISO37001:2016)
  3. Menyediakan saluran dan menggalakkan pelaporan aktiviti yang disyaki berunsur rasuah menerusi Polisi Perlindungan Pemberian Maklumat KKESB;
  4. Tidak memberi, berjanji untuk memberi, menawar, meminta atau menerima apa-apa hadiah yang bertentangan dengan Polisi Pemberian dan Penerimaan Hadiah KKESB;
  5. Pegawai Integriti bertanggungjawab memantau pematuhan Sistem Pengurusan Anti-Bribery dan melaporkan kepada Badan Tadbir dan Pengurusan Atasan KKESB; dan
  6. Setiap warga kerja mempunyai kewajipan untuk membaca dan memahami Polisi ini. Ketidakpatuhan dan pelanggaran Polisi oleh warga kerja boleh menyebabkan tindakan disiplin  diambil oleh KKESB mengikut polisi, prosedur, arahan dan garis panduan KKESB dan/atau memulakan prosiding undang-undang terhadap warga kerja yang terlibat.

Polisi ini terpakai kepada semua warga KKESB. Polisi ini juga hendaklah dijadikan panduan oleh pemegang taruh, rakan niaga atau mana-mana individu / organisasi yang berurusan dengan warga / fasiliti KKESB dan perlu dipatuhi. Perlanggaran kepada polisi ini membolehkan tindakan undang-undang dan / atau tatatertib dikenakan kepada mereka yang terlibat