Polisi Anti-Rasuah

POLISI ANTI-RASUAH
KUMPULAN KYP EDUCATION SDN BHD

KUMPULAN KYP EDUCATION SDN BHD [UNIVERSITY COLLEGE OF YAYASAN PAHANG (UCYP) dan
KOLEJ YAYASAN PAHANG (KYP)] komited untuk melaksanakan kod etika mengenai larangan rasuah kepada semua warga kerja dan aktiviti organisasi dan perhubungannya dengan pihak-pihak berkepentingan bagi memastikan segala ruang dan peluang briberi, rasuah, penyelewangan dan salahguna kuasa dapat ditangani dengan cekap dan berkesan. 

KKESB mensasarkan toleransi sifar terhadap semua bentuk rasuah, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dan komited untuk bertindak secara adil, profesional dan berintegriti dalam menyediakan perkhidmatan. Bagi merealisasikan sasaran tersebut, KKESB memberikan penekanan kepada empat (4) terma rujukan berikut: 

A. Dasar, Perundangan dan Peraturan

     i. Memahami dan mematuhi undang-undang, peraturan dan lain-lain arahan berkaitan anti rasuah yang berkuatkuasa.

    ii. Menerapkan elemen anti rasuah dalam penggubalan dasar bagi meningkatkan kawalan dalaman terhadap kelemahan governans dan pelanggaran integriti.

 B. Sistem dan Prosedur Kerja

Mengenal pasti, mengkaji kelemahan dan menambahbaik sistem dan prosedur kerja dari semasa ke semasa yang boleh membuka ruang dan peluang kepada perlakuan rasuah, penyalahgunaan  kuasa dan penyelewengan. 

C. Pengukuhan Governans, Integriti dan Akauntabiliti

Menyemai, mendidik dan membudayakan integriti dan akauntabiliti serta memperkukuhkan governans dalam penyampaian perkhidmatan. Budaya kerja yang sihat ini membolehkan semua pihak berakauntabiliti bukan hanya di dalam skop jabatan masing-masing, tetapi juga bersifat
cross sectional.

D. Pengesanan, Pematuhan, Punitif dan Pemulihan

    i. Memperkasa dan menyebarluaskan mekanisme pelaporan perlakuan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan.

   ii. Memastikan pematuhan kepada peraturan, mengambil tindakan punitif terhadap pelanggaran tatakelakuan dan melaksanakan usaha pemulihan. 

Lembaga Pengarah dan Pengurusan Atasan KKESB komited untuk melaksanakan dan menguatkuasakan polisi dan prosedur di seluruh KKESB bagi mencegah, memantau dan menghapuskan sebarang bentuk rasuah di kalangan warga kerja dan di dalam aktiviti KKESB termasuk dalam perhubungan dengan pihak berkepentingan; ke arah penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berintegriti, selaras dengan Visi dan Misi KKESB, serta aspirasi negara seperti berikut:

a) Mematuhi peruntukan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) dan undanng-undang lain yang berkaitan, peraturan, polisi dan prosedur yang telah diitetapkan di dalam melaksanakan tugas mereka;

b) Badan Tadbir Urus dan Pihak Pengurusan Atasan KKESB komited untuk melaksanakan kawalan dan penambahbaikan secara berterusan menerusi Sistem Pengurusan Anti-Bribery KKESB (MS IS)37001:2016)

c) Menyediakan saluran dan menggalakkan pelaporan aktiviti yang disyaki berunsur rasuah menerusi Polisi Perlindungan Pemberian dan Penerimaan Hadiah KKESB;

d) Tidak memberi, berjanji untuk memberi, menawar, meminta atau menerima apa-apa hadiah yang bertentangan dengan Polisi Pemberian dan Penerimaan Hadiah KKESB;

e) Pegawai Integriti bertanggungjawab memantau pematuhan Sistem Pengurusan Anti-Bribery dan melaporkan kepada Badan Tadbir dan Pengurusan Atasan KKESB; dan

f) Setiap warga kerja mempunyai kewajipan untuk membaca dan memahami Polisi ini. Ketidakpatuhan dan pelanggaran Polisi oleh warga kerja boleh menyebabkan tindakan disiplpin diambil oleh KKESB mengikut polisi, proosedur, arahan dan garis panduan KKESB dan/ atau memulakan prosiding undang-undang terhadap warga kerja yang terlibat.

Polisi ini terpakai kepada semua warga KKESB. Polisi in juga hendaklah dijadikan panduan oleh pemegang taruh, rakan niaga atau mana-mana individu/ organisasi yang berurusan dengan warga/fasiliti KKESB dan perlu dipatuhi. Perlanggaran kepada polisi ini membolehkan tindakan undang-undang dan/ atau tatatertib dikenakan kepada mereka yang terlibat.  Polisi
ini terpakai kepada semua warga KKESB. Polisi ini juga hendaklah dijadikan panduan oleh pemegang taruh, rakan niaga atau mana-mana individu / organisasi yang berurusan dengan warga / fasiliti KKESB dan perlu dipatuhi. Perlanggaran
kepada polisi ini membolehkan tindakan undang-undang dan / atau tatatertib dikenakan kepada mereka yang terlibatPolisi ini terpakai kepada semua warga KKESB. Polisi ini juga hendaklah dijadikan panduan oleh pemegang taruh, rakan
niaga atau mana-mana individu / organisasi yang berurusan dengan warga / fasiliti KKESB dan perlu dipatuhi. Perlanggaran kepada polisi ini membolehkan tindakan undang-undang dan / atau tatatertib dikenakan kepada mereka yang terlibatter

e) 

Polisi ini terpakai kepada semua warga KKESB. Polisi ini juga hendaklah dijadikan panduan oleh pemegang taruh, rakan niaga atau mana-mana individu / organisasi yang berurusan dengan warga / fasiliti KKESB dan perlu dipatuhi. Perlanggaran
kepada polisi ini membolehkan tindakan undang-undang dan / atau tatatertib dikenakan kepada mereka yang terlibat